तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस् ( Convert Preeti to Unicode ):माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस् :